Ośrodek OSiR Wawer

Deklaracja Dostępności OSiRu Wawer

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OSiRu Wawer.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 • Niektóre nagrania wideo nie są uzupełnione o napisy i audiodeskrypcje.

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Czerga.
 • E-mail: kczerga@um.warszawa.pl
 • Telefon: 48224437099

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
 • Adres: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa
 • E-mail: srudzinski@um.warszawa.pl
 • Telefon: 48224437099

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miasto Stołeczne Warszawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej infrastruktury oraz swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do OSIR Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy.

Dostępność architektoniczna

[Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień]
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego

Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin


Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do strefy suchej. Nie jest możliwe wejście z psem asystującym do strefy mokrej (baseny, sauna etc.).

Brak możliwości tłumaczenia na Polski Język Migowy.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. W budynku zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego wraz z towarzyszącym mu systemem świetlnym dla osób z niepełnosprawnościami. Komunikaty podawane przez centralny system nagłośnieniowy mogą być trudne do zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

1. Sposób Dojazdu
Ciąg pieszy prowadzący od przystanków ma odpowiednią szerokość i jest w dobrym stanie technicznym, a w przebiegu dojścia do budynku (głównego wejścia od ul. V Poprzeczna) nie pojawiają się istotne zmiany wysokości, pojedyncze stopnie, nierówności i ubytki. W najbliższym sąsiedztwie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer znajdują się przejścia dla pieszych. Wyposażone zostały w sygnalizację świetlną, brak towarzyszącej jej sygnalizacji dźwiękowej / wibracyjnej. Przed przejściem zastosowano obniżenia krawężnika. Oznaczenia są w dobrym stanie technicznym, jednak są bardzo słabo skontrastowane w stosunku do pozostałej nawierzchni, przez co mogą być trudne do zauważenia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzące).

Najbliższa stacja PKP Warszawa-Anin znajduje się w odległości do około 1100 metrów. Dojście na perony jest możliwe za pomocą  przejścia naziemnego po torach na peron od ul. Wydawniczej. Dojście na peron jest możliwe za pomocą schodów, podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki autobusowe:

Przystanek Odrodzenia 02

 • linia 115 w kierunek DW. Wschodni (Lubelska)
 • linia 125 kierunek OS. Górczewska
 • linia 525 kierunek DW. Centralny Górczewska ,
 • linia N25 kierunek DW. Centralny

Przystanek Odrodzenia 01

 • linia 115 kierunek Aleksandrów
 • linia 125 kierunek Międzylesie
 • linia 525 kierunek Międzylesie
 • linia N25 kierunek Międzylesie

Przystanek Alpejska Instytut 01

 • linia 115 kierunek Aleksandrów
 • linia 125 kierunek Międzylesie
 • linia 525 kierunek Międzylesie
 • linia N25 kierunek Międzylesie

Przystanek Alpejska Instytut 02

 • linia 115 w kierunek DW. Wschodni (Lubelska)
 • linia 125 kierunek OS. Górczewska
 • linia 525 kierunek DW. Centralny Górczewska ,
 • linia N25 kierunek DW. Centralny

W najbliższym sąsiedztwie budynku znajdują się 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością w obrębie parkingu Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer. Ww. miejsca postojowe mają prawidłowe wymiary i oznakowanie (pionowe, poziome i kolorem niebieskim). Znajdują się wystarczająco blisko wejścia do budynku, z ich obszaru zapewniony został dostęp do strefy wejściowej budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer


Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa kas basenowych
Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia, a sam budynek czytelnie oznakowany. Wejście główne zapewnia dostęp wszystkim użytkownikom budynku, również osobom z niepełnosprawnością – zamieszone są wycieraczki, które posiadają najazdy dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie (należy otworzyć je samodzielnie). Przed drzwiami znajduje się przestrzeń wystarczająca do manewrowania wózkiem a wycieraczki systemowe, nie utrudniają poruszania się.

3. Wejście zewnętrzne na lodowisko

Wejście znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary, nie posiadają progu. Drzwi nie otwierają się automatycznie i mają formę kraty, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły. Przed drzwiami brak przestrzeni wystarczającej do manewrowania wózkiem inwalidzkim.

4. Pozostałe strefy budynku

4.1 Na parterze (poziom 0) budynku znajdują się:

 • strefa kas biletowych i wejście na baseny,
 • wewnętrzne wejście na lodowisko,
 • kawiarnia,
 • schody na I piętro i winda,
 • szatnie do ubrań zewnętrznych
 • toalety dla kobiet i mężczyzn, 1 toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, przebieralnie, prysznice i toalety w strefie basenowej (w tym dla osób z niepełnosprawnościami),
 • automat do zakupu czepków,
 • 2 baseny,
 • strefa sauna,
 • wejście/wyjście na basen zewnętrzny,
 • wejście na zjeżdżalnię wodną,
 • pomieszczenia pracownicze i techniczne.

4.2 Na 1 piętrze budynku:

 • siłownia,
 • sala fitness,
 • 2 sale squash,
 • toalety dla kobiet i mężczyzn,
 • pomieszczenia biurowe i administracyjne.

4.3 Strefa kas biletowych na basen i wejścia na basen

Strefa kas biletowych znajduje się na parterze (poziom 0) na wprost wejścia głównego do budynku.

4.4 Schody i winda na parterze (poziom 0) prowadząca na 1 piętro

Po lewej stronie od Strefy kas biletowych znajdują się schody na I piętro. Obok nich znajduje się winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Liczba stopni w schodach wynosi 20. Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą wysokość i szerokość. Schody zostały wyposażone w dwustronną poręcz przedłużoną poza krawędź pierwszego i ostatniego stopnia. Pozioma krawędź każdego stopnia została wyposażona w strukturę antypoślizgową.

4.5 Lodowisko na parterze (poziom 0)

Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się wewnętrzne wejście na lodowisko z drzwiami o szerokości 90 cm i progiem o wysokości 18 cm.

Na terenie na którym jest lodowisko znajdują się szafki, teren dostępny dla osób oglądających użytkowników lodowiska i owalne, zadaszone, z boków otwarte lodowisko z barierką wokół niego. Na lodowisku znajdują się 2 wejścia na taflę lodu umiejscowione na wprost wejścia zewnętrznego lodowiska.

4.6 Winda

Szerokość drzwi jest odpowiednia a różnica wysokości pomiędzy poziomem posadzki w budynku i w kabinie nie przekracza 20 mm. Elementy sterowe umożliwiają ławy dostęp do obsługi windy. Przyciski windy są wypukłe - otoczone kółkiem i dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a. Winda posiada poręcze, kabina jest odpowiedniej wielkości. Drzwi otwierają się automatycznie i zostały wyposażone w system zatrzymujący zamykanie, oparty na czujnikach. Są też dobrze skontrastowane w stosunku do ściany, w której się znajdują.

4.7 Przebieralnia odzieży wierzchniej na parterze (poziom 0)

4.8 Szatnia (szafki) znajdują się na lewo od wejścia głównego, po lewej stronie korytarza. Są obsługiwane z wykorzystaniem panelu. Panel jest dostępny dla osób dorosłych na wózkach inwalidzkich. W przypadku osób niedowidzących dostępna jest pomoc pracowników kas strefy basenowej.

4.9 Toalety na parterze (poziom 0) za przebieralnią odzieży wierzchniej

Toaleta damska i męska z drzwiami 90 cm, bez poręczy, jest przestrzeń do manewrowania.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami z poręczami przy umywalce i toalecie oraz z przewijakiem dla dzieci.

4.10 Pomieszczenia pracownicze i techniczne na parterze (poziom 0) są dostępne wyłącznie dla pracowników obiektu.

4.11 Wejście na widownię strefy basenowej i widownia.

Miejsca na widowni nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście na widownię jest na lewo od wejścia głównego obiektu po prawej stronie korytarza – na końcu szklanej ściany z widokiem na basen.

4.12 Wejście na baseny i do sauny

Bramki obrotowe nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich. Przejście dla osób na wózkach inwalidzkich jest na bramkach ręcznych. Po przejściu przez bramki ręczne po prawej stronie (na ścianie) znajdują się: automat z czepkami i szafki depozytowe. Część szafek depozytowych znajduje się na wysokości dostępnej dla osób na wózkach inwalidzkich. Korzystanie z automatu z czepkami oraz z szafek depozytowych wyżej usytuowanych wymaga pomocy pracowników obiektu. Zarówno ww. szafki, jak i automat nie są dostosowane do osób niedowidzących.

4.13 Basen sportowy na parterze (poziom 0)

Po wyjściu z przebieralni dla osób z niepełnosprawnościami na basen znajduje się winda basenowa. Znajduje się ona na wprost ww. wyjścia. Celem uruchomienia windy i jej obsługi należy wezwać ratownika, który zawsze znajduje się na płycie basenu.

4.14 Strefa z basenem rekreacyjnym na parterze (poziom 0)

Do basenu w strefie rekreacyjnej można wejść przy pomocy ratowników i z wykorzystaniem poręczy oraz schodów znajdujących się pod wodą i prowadzących do dna ww. basenu. Ponadto na obszarze tego basenu znajduje się jacuzzi. Basen jest nieregularnych kształtów, a wejście do jacuzzi jest po schodach niedostosowanych do osób z niepełnosprawnościami.

4.15 Strefa relaksacyjna na parterze (poziom 0) obejmuje 2 sauny suche, 1 saunę mokrą, prysznic po saunie, kubeł z zimną wodą po saunie, zwykły prysznic, jacuzzi, wyjście na basen zewnętrzny.

Pierwsza sauna sucha – szerokość drzwi 60 cm, próg o wysokości 10 cm, nie ma przestrzeni do manewrowania.

Sauna mokra – szerokość drzwi 67 cm, próg o wysokości 7 cm, jest przestrzeń do manewrowania.

Druga sauna mokra – szerokość drzwi 80 cm, brak progu, jest przestrzeń do  manewrowa.

Jacuzzi – poręcz niedostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, wysoki próg 30 cm.

Prysznic po saunie, kubeł z zimną wodą, dodatkowy prysznic nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyjście na basen zewnętrzny możliwe z pomocą ratownika. Próg 2,1 cm, 7 schodów w wodzie.

4.16 Pomieszczenia biurowe i administracyjne na 1 piętrze

Pomieszczenia biurowe i administracyjne znajdują się po prawej stronie po wyjściu z windy. W przypadku wejścia schodami po prawej stronie od schodów. Główne drzwi do pomieszczeń biurowych mają 90 cm i otwierane są ręcznie po odblokowaniu ich domofonem. W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych jest przestrzeń do manewrowa.

4.17 Sala 1 do squasha na 1 piętrze: drzwi o szerokości 81 cm, próg o wysokości 7 cm.

4.18 Toaleta damska na 1 piętrze: drzwi o szerokości 90 cm, brak przestrzeni do manewrowania. Rekomendujemy korzystanie z toalety dla osób z niepełnosprawnościami, która znajduje się na parterze (poziom 0).

4.19 Toaleta męska na 1 piętrze: drzwi o szerokości 90 cm, brak przestrzeni do manewrowania. Rekomendujemy korzystanie z toalety dla osób z niepełnosprawnościami, która znajduje się na parterze (poziom 0).

4.20 Szatnia i prysznice damskie na 1 piętrze: drzwi szerokie 90 cm, jest przestrzeń do manewrowania, brak poręczy.

4.21 Szatnia i prysznice męskie na 1 piętrze: drzwi szerokie 90 cm, jest przestrzeń do manewrowania, brak poręczy.

4.22 Sala 2 do squasha na 1 piętrze: drzwi o szerokości 81 cm, próg o wysokości 7 cm.

4.23 Siłownia na 1 piętrze

Siłownia znajduje się na końcu korytarza. Drzwi do wejścia na siłownię są szerokie, 90 cm, brak progów, jest przestrzeń manewrowania. Na siłowni jest możliwa pomoc opiekuna lub trenera. Sprzęt przenośny jest dostępny z wysokości wózka inwalidzkiego. Z siłowni można zejść schodami do strefy saun, przy czym schody te nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

4.24 Sala fitness na 1 piętrze

Na salę fitness wchodzi się przez siłownię. Drzwi szerokie 90 cm, brak progu. Na sali jest przestrzeń do manewrowania.

Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny „Syrenka”, ul. Starego Doktora 1, Marysin Wawerski

1. W skład obiektu wchodzą:

 • boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawiastą nawierzchnią 65m/36m,
 • boisko do piłki koszykowej 26m/14m,
 • boisko do piłki siatkowej 18m/9m,
 • boisko do badmintona 13,40m/6 i10m,
 • rekreacyjna ścianka do wspinaczki,
 • czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 250 metrów
 • skocznia do skoków w dal
 • ścieżka zdrowia
 • skatepark
 • dwa betonowe stoły do ping-ponga
 • dwa betonowe stoły do gry w Szachy, Warcaby i „Chińczyka”
 • odgrodzony plac zabaw dla dzieci
 • muszla koncertowa
 • trzy wiaty
 • budynek zaplecza z pomieszczeniami dla pracowników administracji, instruktorów sportowych oraz ochrony, z magazynkami, wypożyczalnią sprzętu, z węzłami sanitarnymi i szatniami– jednymi wewnątrz, drugimi letnimi.

Obiekt jest ogrodzony, oświetlony i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Możliwy jest wstęp z psem asystującym. 

Brak możliwości tłumaczenia na Polski Język Migowy.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych.

 

2. Dojazd do obiektu

Sposób Dojazdu

Ciąg pieszy prowadzący od przystanków ma odpowiednią szerokość i jest w dobrym stanie technicznym, a w przebiegu dojścia do budynku (głównego wejścia od ul. Starego Doktora) nie pojawiają się istotne zmiany wysokości, pojedyncze stopnie, nierówności i ubytki. W najbliższym sąsiedztwie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer znajdują się przejścia dla pieszych. Nie zostały wyposażone w sygnalizację świetlną, brak towarzyszącej jej sygnalizacji dźwiękowej / wibracyjnej. Oznaczenia są w dobrym stanie technicznym, jednak są bardzo słabo skontrastowane w stosunku do pozostałej nawierzchni, przez co mogą być trudne do zauważenia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzące). 

Najbliższa stacja PKP Warszawa-Gocławek znajduje się w odległości około 1500 metrów. Dojście na perony jest możliwe za pomocą ( pieszo, samochodem lub autobusami linii 173, 402, 520, N02, N25, N71 z przystanku Marysin 01 w kierunku Centrum Warszawy do przystanku Rezedowa 01 dalej pieszo na perony około 300 metrów )

Najbliższe przystanki autobusowe:

Marysin 01 linie 173, 402, 520, N02, N25, N71 w kierunku Centrum Warszawy.

Sezam 02 linie 115, 173 w kierunku Wesoła.

Brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnościami. Miejsca postojowe ogólnodostępne.

Postój taksówek ul. Korkowa 123 około 600 metrów od obiektu

 

3. Wejście do obiektu i obiekt

Budynek posiada 2 wejścia: wejście główne i wejście dla osób z niepełnosprawnościami (z boku budynku, w prawo od ściany budynku z wejściem głównym do budynku).

Wejścia do budynku są łatwe do odnalezienia, a sam budynek jest czytelnie oznakowany. Wejście główne zapewnia dostęp wszystkim użytkownikom, również osobom z niepełnosprawnościami, chociaż lepszym wejściem dla osób z niepełnosprawnościami jest wejście z boku budynku. Wejście to posiada podjazd, nie ma progu, 2 poręcze.
Drzwi wejściowe w obydwu wejściach mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Drzwi nie otwierają się automatycznie . Przed drzwiami znajduje się przestrzeń wystarczająca do manewrowania wózkiem inwalidzkim.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się blisko wejścia dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do ww. toalety jest od zewnątrz pod charakterystycznymi dla budynku filarami. W toalecie znajdują się 2 poręcze, nie ma progów.

Wewnątrz budynku znajdują się pomieszczenia pracownicze i techniczne, szatnie zawodnicze (damskie i męskie – z prysznicami, wieszakami i toaletami) i toalety (damskie i męski). Wewnątrz budynku jest przestrzeń manewrowa dla osób na wózkach inwalidzkich. Szatnie zawodnicze nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto od zewnątrz budynku jest wejście do dodatkowych prysznicy i toalet. Wejście do nich znajduje się pod filarami. Ww. pomieszczenia nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Boisko sportowe „Łasaka”, ul. Łasaka 44, 03-984  Warszawa

Wygrodzone boisko do piłki nożnej, przeznaczone dla grup zorganizowanych. Długość boiska wynosi 68 m, a szerokość - 36 metrów. Boisko jest doświetlone, posiada sztuczną nawierzchnię. Zapisy odbywają się telefonicznie. Boisko nie ma przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Na obiekcie nie ma budynków i toalet.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej znajduje się możliwość zmiany wielkości czcionki dla części zawartości serwisu internetowego.
Na stronie internetowej znajduje się możliwość zmiany kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Nie dotyczy

Rezerwacje w OSiR Wawer teraz dostępne są przez Internet

Zarezerwuj

Nasz system umożliwia rezerwację zapisów na zajęcia fitness oraz rezerwację terminów na grę na kortach do squasha. Udostępnia także możliwość płatności za wykonane rezerwacje on-line. Zaoszczędź swój czas i skorzystaj z wygodnych rozwiązań. Serdecznie zapraszamy!

Powrót na górę