Obiekt sportowy "Syrenka" - Regulamin

 1. Centrum Sportowe Syrenka przy ul. St. Doktora 1 m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer ma charakter obiektu  otwartego i prowadzi działalność w zakresie:
  • Popularyzacji sportu masowego wśród dzieci, młodzieży, dorosłych  i mieszkańców Dzielnicy
  • Współpracy sportowej ze szkołami i organizacjami sportowymi.
  • Udostępniania obiektów dla działalności zorganizowanej oraz do indywidualnego użytkowania.
 2. Obiekty sportowe mogą być użytkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Z obiektów sportowych Centrum mogą korzystać wszyscy zainteresowani, po wcześniejszej rezerwacji w Sekretariacie.
 4. Warunki korzystania ze specjalistycznych obiektów i urządzeń sportowych określają odrębne regulaminy.
 5. Na całym terenie Ośrodka zabrania się:
  • wnoszenia i spożywania alkoholu,
  • zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  • palenia tytoniu,
  • przebywania osobom nietrzeźwym,
  • wprowadzania zwierząt,
  • samowolnego korzystania z obiektów i urządzeń,
  • jazdy na rowerze,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze.
 6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego ( na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie typu turf lub lanki)
 7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
 8. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 19 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 9. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
 10. Instruktor sportu może nakazać opuszczenie terenu Centrum, może wezwać firmę ochroniarską, Straż Miejską oraz Policję.
 11. Osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu użytkowników obiektów sportowych Ośrodka.
 12. Kategorycznie zabrania się gry w piłkę nożną w miejscach do tego nieprzystosowanych (parkingi, drogi wewnętrzne, taras przed wejściem).
 13. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania boiska, bieżni i urządzeń sportowych, znajdujących się na terenie Centrum odpowiedzialność finansową ponosi Wynajmujący.
 14. Wszystkich użytkowników obiektów sportowych Centrum obowiązuje odpowiedni strój i obuwie sportowe..
 15. Indywidualni użytkownicy, korzystają z obiektów sportowych Centrum na własną  odpowiedzialność.
 16. Użytkownicy nie przestrzegający niniejszego regulaminu będą pozbawieni możliwości korzystania z obiektów Centrum.
 17. Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 18. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 19. Ośrodek jest czynny we wszystkie dni tygodnia w godzinach  8.00-21.00.

 

Dyrektor OSiR Warszawa Wawer