Polityka Prywatności

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer z siedzibą w Warszawie-Anin (04-611), przy ul. V Poprzecznej 22 (dalej: „OSIR”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji,  ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin lub drogą e-mailową pod adresem: mo.gorecka@um.warszawa.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako "pliki cookie". Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

OSIR nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)      żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2)      żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3)      żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

4)      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

6)      przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7)      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: Monika Stemplewska, Inspektor Ochrony Danych (IOD),

e-mail: ext.mstemplewska@um.warszawa.pl,

  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin.

Administrator nie będzie, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, podejmować zautomatyzowanych decyzje, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

Pozdrawiamy, Zespół OSIR Wawer!

Warszawa, dnia 25.05.2018 r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Nota Prawna 

Wszelkie prawa do zawartości serwisu Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer – www.osir-wawer.warszawa.pl, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz wykorzystywania całych stron lub fragmentów portalu www.osir-wawer.warszawa.pl wyłącznie pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków i tylko za pisemną zgodą Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer.

Zmiany
W przypadku zmiany w obowiązującej nocie prawnej serwisu www.osir-wawer.warszawa.pl, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.