Nadwiśle / LAS - regulamin

 

REGULAMIN
BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. TRAKT LUBELSKI/SKALNICOWA M.ST. WARSZAWY
W DZIELNICYWAWER
1. Boiska Sportowe przy ul. Trakt Lubelski/Skalnicowa m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer ma charakter obiektu otwartego i prowadzi działalność w zakresie:
a) Popularyzacji sportu masowego wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i mieszkańców Dzielnicy
b) Współpracy sportowej ze szkołami i organizacjami sportowymi.
c) Udostępniania obiektów dla działalności zorganizowanej oraz do indywidualnego
użytkowania.
2. Obiekty sportowe mogą być użytkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Z Boisk Sportowych mogą korzystać wszyscy zainteresowani, po wcześniejszej rezerwacji.
4. Warunki korzystania ze specjalistycznych obiektów i urządzeń sportowych określają
odrębne regulaminy.
5. Na całym terenie Ośrodka zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu,
b) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
c) palenia tytoniu,
d) przebywania osobom nietrzeźwym,
e) wprowadzania zwierząt,
f) samowolnego korzystania z obiektów i urządzeń,
g) jazdy na rowerze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.
i) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miasta Stołecznego Warszawy
w Dzielnicy Wawer
ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa, tel. (022) 443 70 99
j) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
k) przeszkadzania w zajęciach lub grze.
6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego ( na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie typu turf lub lanki)
7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
8. Grupy zorganizowane są zobowiązane do wcześniejszej rezerwacji boiska.
9. Instruktor sportu może nakazać opuszczenie terenu Boisk, może wezwać firmę ochroniarską, Straż Miejską oraz Policję.
10. Osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu użytkowników obiektów sportowych Ośrodka.
11. Kategorycznie zabrania się gry w piłkę nożną w miejscach do tego nieprzystosowanych
12. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania boiska, bieżni i urządzeń sportowych, znajdujących się na terenie Boisk Sportowych odpowiedzialność finansową ponosi Wynajmujący.
13. Wszystkich użytkowników Boisk Sportowych obowiązuje odpowiedni strój i obuwie sportowe..
14. Indywidualni użytkownicy, korzystają z obiektów sportowych Centrum na własną odpowiedzialność.
15. Użytkownicy nie przestrzegający niniejszego regulaminu będą pozbawieni możliwości korzystania z Boisk Sportowych.
16. OSiR Wawer m. st. Warszawy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
17. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
18. Ośrodek jest czynny we wszystkie dni tygodnia w godzinach 9.00-21.00.

 

 

Regulamin Boiska Spoertowego "LAS" -->