Procedura udostępniania obiektów - Boiska piłkarskie

Procedura udostepnienia obiektów sportowych otwartych OSiR Wawer w czasie trwania pandemii COVID-19

Boisko piłkarskie, boisko do koszykówki, bieżni lekkoatletyczna – Starego Doktora 1 Marysin Wawerski

Boisko wielofunkcyjne – Trakt Lubelski 67

Boisko piłkarskie – Łasaka 44

1. Obiektem jest: stadion lekkoatletyczny, wielofunkcyjne boiska sportowe, rolkowisko/wrotkowisko, oddzielnie wyznaczone rzutnie i skocznie, boiska rozgrzewkowe i inny teren otwarty będący w administrowaniu OSiR Wawer.

2. Z obiektu może jednorazowo korzystać maksymalnie 14 (czternastu ) uczestników i 2 ( dwóch) trenerów/instruktorów. Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest niedopuszczalny.

3. Osoby zainteresowane korzystaniem z obiektów mają obowiązek używania maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.

4. Przed wejściem na obiekt wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk, powtarzana przy wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji są w wyznaczonym - przez obsługę obiektu – miejscu.

5. Osoby korzystające z obiektu mają całkowity zakaz poruszania się po pomieszczeniach obiektu sportowego bezpośrednio nieudostępnionych, odgrodzonych. Powyższe nie dotyczy WC.

6. Harmonogram zajęć/treningów jest opracowywany w porozumieniu z kierownikiem obiektu. Rezerwacji obiektów dokonuje się telefonicznie pod nr 785 – 990 - 116, na 45 minut. Rezerwacji można dokonywać tylko na pełne godziny zegarowe.

7. Podmiot zewnętrzny, organizujący zajęcia/treningi, jest zobowiązany poinformować uczestników oraz rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w danej aktywności fizycznej o trybie organizacji zajęć, ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć/treningów, miejsc parkingowych, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z trenerem, itp.

8. Trener/instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć, do ewentualnego jej przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu.

9. Osoby korzystające z obiektów oraz trener/instruktor przybywają na zajęcia w strojach sportowych. Obecnie, nie ma możliwości korzystania z szatni depozytowej lub przebieralni.

10. Należy w maksymalny sposób ograniczyć bezpośrednie kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi obiektu.

11. Wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z obiektów mają obowiązek zapoznania się z aktualnie obowiązującą procedurą korzystania z obiektu oraz z planem sytuacyjnym.

12. Osoby nie przestrzegające procedur korzystania z obiektu, łamiące wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Regulaminy obiektu, podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu oraz w przypadkach poważnych naruszeń – zgłoszeniu incydentu organom Straży Miejskiej lub Policji.

13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązuje regulamin ogólny obiektu.

Powrót