Procedura udostępniania obiektów - Wrotkowisko

Procedura udostepnienia obiektów sportowych otwartych OSiR Wawer w czasie trwania pandemii COVID-19

WROTKOWISKO - V Poprzeczna 22 ANIN


1. Obiektem jest: stadion lekkoatletyczny, wielofunkcyjne boiska sportowe, rolkowisko/wrotkowisko, oddzielnie wyznaczone rzutnie i skocznie, boiska rozgrzewkowe i inny teren otwarty będący w administrowaniu OSiR Wawer.

2. Z obiektu może jednorazowo korzystać maksymalni 14 ( czternastu ) uczestników i 2 (dwóch) trenerów/instruktorów. Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest niedopuszczalny.

3. Osoby zainteresowane korzystaniem z obiektów mają obowiązek używania maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.

4. Przed wejściem na obiekt wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk, powtarzana przy wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji są w wyznaczonym - przez obsługę miejscu.

5. Osoby korzystające z obiektu mają całkowity zakaz poruszania się po pomieszczeniach obiektu sportowego bezpośrednio nieudostępnionych, odgrodzonych. Powyższe nie dotyczy WC

6. Harmonogram zajęć/treningów jest opracowywany w porozumieniu z kierownikiem obiektu. 

7. Osoby z licencją prosimy o rezerwacje wrotkowiska on-line www.osir-wawer.warszawa.pl .

8. Osoby indywidulane prosimy o kontakt pod nr 785 ? 990 ? 093, na 45 minut.

9. Rezerwacji można dokonywać tylko na pełne godziny zegarowe.

10. Podmiot zewnętrzny, organizujący zajęcia/treningi, jest zobowiązany poinformować uczestników oraz rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w danej aktywności fizycznej o trybie organizacji zajęć, ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć/treningów, miejsc parkingowych, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z trenerem, itp.

11. Trener/instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć, do ewentualnego jej przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu.

12. Osoby korzystające z obiektów oraz trener/instruktor przybywają na zajęcia w strojach sportowych. Obecnie, nie ma możliwości korzystania z szatni depozytowej lub przebieralni.

13. Należy w maksymalny sposób ograniczyć bezpośrednie kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi obiektu.

14. Wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z obiektów mają obowiązek zapoznania się z aktualnie obowiązującą procedurą korzystania z obiektu oraz z planem sytuacyjnym.

15. Osoby nie przestrzegające procedur korzystania z obiektu, łamiące wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Regulaminy obiektu, podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu oraz w przypadkach poważnych naruszeń zgłoszeniu incydentu organom Straży Miejskiej lub Policji.

16. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązuje regulamin ogólny skateparku.

Powrót